ਹੋਮ / ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ / ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ

ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ - ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਕਿ੍ਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ
ਕ੍ਰਿਆਵਾ - ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ-ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ
ਨਹਿਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ/ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਈਡਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਸਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਵੱਡੀਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਵੱਡੀਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Back to top