ਹੋਮ / ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ / ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Project Manager
Vikaspedia portal
India Development Gateway (InDG) initiative
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)
Plot No: 6&7,Hardware park,Sy.No.1/1,Srisailam Highway,Via Ragaanna guda,Raviryal (V&GP),
Maheshwaram (M),Srisailam Highway, Ranga Reddy district, Hyderabad 501510.Telangana.
E-Mail: indg@cdac.in

 

Back to top