ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ

ਇਹ ਭਾਗ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਯੋਗੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀ ਆਦਾਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਮੌਸਮ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ
ਰੇਸ਼ਮ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀੜੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ।
ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ
ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਗਾਏ ਪੌਦਾ, ਉੱਲੀਮਾਰ, ਜ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਬਿਓਫੁਏਲ, ਦਵਾਈ, ਜ ਹੋਰ ਵਰਤਦਾ ਲਈ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਧਾ, ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਲਤੂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੜ੍ਹਨਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਫੜ੍ਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ
ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ।
Back to top