ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਵਿੱਤੀ ਦਖਲ / ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਵਰਿਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ
ਸਵਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੋਵਰਿਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਮਾਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡ ਮਾਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top