ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਟੀ ਐਲ ਵੀ)
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਟੀ ਐਲ ਵੀ)

ਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਟੀ ਐਲ ਵੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ।

ਐਚ ਟੀ ਐਲ ਵੀ -੧ ਵਾਇਰਸ
ਹਿਊਮਨ ਟੀ ਲਿੰਫੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵਾਇਰਸ ਟਾਇਪ ੧ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਫੇਦ ਬਲੱਡ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top