ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜਰਾਸੀਮ (ਕੀਟਾਣੂਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top