ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ - ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ - ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾਸੈਟ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੀਲਿਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (http://data.gov.in (ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਹੈ))

ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾਸੈਟ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੀਲਿਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਬ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ|

ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ

ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ

ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.30459770115
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top