ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ / ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Back to top