ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਜਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ
ਜਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ, ਦਾਗ, ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣੀ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ,ਲਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਖੂਨ ਦਾਨ
ਇਹ ਭਾਗ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਦਾਹ/ਤੁਖਾਰ-ਮਾਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਦਾਹ/ਤੁਖਾਰ-ਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Back to top