ਹੋਮ / ਸਿਹਤ ਫੀਡਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਫੀਡਸ

Title Creator Item Type Modification Date
ਏ.ਵੀ.ਫਿਸਚਯੁਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਚਿੱਚੜ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:20 PM
ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਚਿੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਚਿੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਚੇਚਕ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 10:54 AM
ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਜੀਓ Vikaspedia Punjab Page Nov 02, 2019 09:11 PM
ਚੰਗਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੁਝਾਅ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 10:38 AM
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ Vikaspedia Punjab Page Oct 25, 2019 06:48 PM
ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:01 PM
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਪਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਜਪਾਨੀ ਇੰਸੇਫਲਾਇਟਸ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:53 AM
ਜ਼ਹਿਰ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:54 AM
ਜੋੜ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਰੋਗ admin Page Aug 09, 2019 10:50 AM
ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ੮੮ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ Vikaspedia Punjab Page Nov 04, 2019 02:41 AM
ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਣ utkarshg@cdac.in Page Oct 25, 2019 11:55 PM
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 04, 2019 02:52 AM
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 04, 2019 02:42 AM
ਜਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ admin Page Nov 04, 2019 02:42 AM
ਜੀਆਰਡੀਆ ਵਿਗਾੜ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਜੇ ਟੈੱਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 17, 2019 04:22 AM
ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟਿਓਪਰੋਸਿਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ) ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Oct 25, 2019 07:30 PM
ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਜੈਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 03:20 AM
ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:11 PM
ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਟੀਬੀ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:42 AM
ਟੀਕਾਕਰਣ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:20 AM
ਟੈਟਨਸ, ਡਿਫ਼ਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ (ਟੀਡੀ-ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ.) ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:10 PM
ਟੈਟਨਸ,ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਟੂਸਿਸ (ਟੀਡੈਪ) ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:12 PM
ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ (ਟੀ ਡੀ) ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਟੈੱਟਨਸ, ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਪਰਟੂਸਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਪੋਟੈਸ਼ਿਯਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:45 PM
ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:15 AM
ਪੋਲਿਓ ਵੈਕਸੀਨ (ਆਈਪੀਵੀ) ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:01 PM
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ - ਬੀ.ਪੀ.ਅੈਚ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ Vikaspedia Punjab Page Oct 26, 2019 01:23 AM
ਪ੍ਰਸਵ-ਪੂਰਵ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਪਥਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਪਰਟੂਸਿਸ (ਵੂਪਿੰਗ ਕੱਫ) Singh Tajinder Page Oct 29, 2019 03:57 AM
ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਪੀਲੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:40 PM
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਖਾਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 18, 2019 03:15 PM
ਪੇਡਨੀਸੋਲੋਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:52 PM
ਪੇਰੀਟੋਨਿਯਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ (ਫ.ਧ.) ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਫਾਸਫੋਰਸ ਘਟ ਲੈਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:34 PM
ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਗਿਲਾ ਹੌਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:50 PM
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:06 AM
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ Chander Mohan Page Oct 25, 2019 05:38 PM
ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:58 AM
ਬਰਾਨਕਿਆਲਿਟੀਸ (ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼) Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:51 PM
ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:15 PM
ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ (ਫ਼ੀਬਰਿਲ ਸੀਜ਼ਰਜ਼) Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:00 PM
ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:49 PM
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 10, 2019 04:15 AM
ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣੀ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:53 AM
ਬੈਚੇਨੀ Dharmendra Soni Page Aug 09, 2019 10:40 AM
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:33 PM
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੂਤ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:41 PM
ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:45 AM
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ utkarshg@cdac.in Page Nov 04, 2019 02:40 AM
ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:39 PM
ਮੋਨੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:14 PM
ਮਨੋਵਿਕਲਪ (ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ): ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:32 PM
ਮਨੋਵਿਕਲਪ (ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ) ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:29 PM
ਮਲੇਰੀਆ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:51 AM
ਮੁਫ਼ਤ ਲੋਦੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:50 PM
ਮੁਖਬੰਦ ਅਤੇ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:24 PM
ਮੂਤਰ - ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਉਪਚਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:51 PM
ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਕ੍ਮਣ ਦਾਨਿਦਾਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:41 PM
ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰੳਜੋਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਮੇਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:39 PM
ਮੇਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:28 PM
ਮੇਨਿੰਨਜੋਕੋਕਲ ਕੁਆਡ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:10 PM
ਮੇਨਿੰਨਜੋਕੋਕਲ ਸੀ ਕੌਨਜੁਗੇਟ (ਮੇਨ - ਸੀ) ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਮੇਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੇਮਪਟੋਮਸਡ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਫ਼ਦੀ ਹਾਂ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:15 PM
ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਯੋਗ utkarshg@cdac.in Page Sep 16, 2019 02:05 PM
ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:49 AM
ਯੂਨਾਨੀ admin Page Aug 09, 2019 10:47 AM
ਖ਼ਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:32 PM
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ Vikaspedia Punjab Page Nov 01, 2019 01:51 AM
ਅਨਾਬੋਲਿਸ੍ਮ ਅਤੇ ਕੈਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:39 PM
ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:20 PM
ਅਲੈਕਟਰੋ ਕਾਰਡੀਓ ਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 13, 2019 11:56 PM
ਅਲੈਕਟਰੌਨਸਫ਼ਲੋਗਰਾਮ (ਈ ਈ ਜੀ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ utkarshg@cdac.in Page Nov 04, 2019 01:56 AM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:51 PM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:00 PM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:01 PM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸਤਰ ਲਵਾਉਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:49 PM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:51 PM
ਆਮ ਸਿਹਤ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਆਯੁਰਵੈਦ - ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ Tajinder Singh Page Aug 09, 2019 10:37 AM
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ admin Page Oct 25, 2019 06:30 PM
ਆਨਫਲੰ ਐਫ ਟੈਬਲੇਟ Vikaspedia Punjab Page Oct 26, 2019 01:26 AM
ਆਹਾਰ ਨਿਅੰਨਤ੍ਰਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਆਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਇਕ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਹੋਣੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:18 PM
ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:27 PM
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਵ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ: ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:22 PM
ਈ. ਕੋਲਾਈ ਇਨਫ਼ੈੱਕਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਈ. ਕੋਲਾਈ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:03 PM
ਈ. ਕੋਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਟੀਕ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:17 PM
ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:56 AM
ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:54 PM
ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:33 PM
ਐਚ ਟੀ ਐਲ ਵੀ -੧ ਵਾਇਰਸ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 12:00 PM
ਐਟੋਪੋਸਾਈਡ: ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:44 PM
ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 12:04 AM
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 13, 2019 11:49 PM
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 12:02 AM
ਐਕਉਟ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:24 PM
ਐਕਉਟ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦਾ ਉਪਚਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਐਕਉਟ ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨੇਫਾਈਟਿਸ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:22 PM
ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:47 AM
ਐੱਚਆਈਵੀ (ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 08:24 AM
ਕਿਡਨੀ ਟਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲਪ (ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ) ਉਪਯੋਗ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:54 PM
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਚ ਚਰਚਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:53 PM
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:53 PM
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:44 PM
ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਉਚ ਰਕਤਚਾਪ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪਥਰੀ ਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਚਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:58 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਹ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:12 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਛਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:58 PM
ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਗ ਲਗੱਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਕੋ੍ਰਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦੇ ਲਛਣ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:12 PM
ਕੋ੍ਰਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਪਚਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਕੋ੍ਰਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਕੋ੍ਰਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦਾ ਉਪਚਾਰ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 13, 2019 08:42 PM
ਕਰੂਪ ਲਈ ਸਟਿਰੋਆਇਡ ਦਵਾਈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:01 PM
ਕਲੀਨੀਕਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਪੈਮਾਨਾ) Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 03:21 AM
ਕੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲਓ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:33 PM
ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀਆਂ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:44 AM
ਕੇਡੇਵਰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਕੈਂਸਰ Dharmendra Soni Page Aug 09, 2019 10:40 AM
ਕੰਨ ਪੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:26 PM
ਖਸਰਾ (ਮੀਜ਼ਲਜ਼), ਕੰਨ ਪੇੜੇ (ਮੰੰਮਪਸ),ਰੁਬੈਲਾ (ਜਰਮਨ ਖਸਰਾ) ਅਤੇ ਵੈਰੀਸੈਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਕੀ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:57 PM
ਖਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਖਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:26 PM
ਖੂਨ ਦਾਨ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:43 AM
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਤਰੇ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:46 AM
ਖੰਘ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:02 PM
ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:31 AM
ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:59 PM
ਗਰਭ - ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:24 PM
ਗਰਮੀ - ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:49 PM
ਗੈਰ - ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:47 AM
ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:59 PM
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:59 PM
ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:26 PM
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ) Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 01:28 AM
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 01:40 AM
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹੌਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਛਣ: Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:21 PM
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:11 PM
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:33 PM
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:24 PM
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:29 PM
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ) Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 12:00 PM
ਡੁੱਬਣਾ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:56 AM
ਤੈਰਾਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ Harvinder Singh Page Nov 12, 2019 05:03 PM
ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਦਮਾ admin Page Aug 09, 2019 10:44 AM
ਦਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:14 PM
ਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ admin Page Oct 25, 2019 06:23 PM
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਣ ਵਾਲੀਆ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਦਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:27 PM
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:58 AM
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:45 AM
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿਹਤ admin Page Aug 09, 2019 10:32 AM
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:05 PM
ਨੇਫੋ੍ਰਟਿਕ ਸਿੰਨਡੋ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:03 PM
ਨੇਫ੍ਰੋਟਿਕ ਸਿੰਨਡ੍ਰੋਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:04 PM
ਨੇਫ਼ੋਟਿਕ ਸਿੰਨਡੋਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:58 PM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਕੇ.) admin Page Nov 04, 2019 02:51 AM
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਰਮ ਟਬ ਅਤੇ ਤਲਾਬ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:52 PM
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:29 PM
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:26 PM
ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:06 PM
ਰੂਬੈਲਾ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:34 PM
ਰੇਡਿਉਲਾਜਿਕਲ ਪੀਖ਼ਣ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਰੇਸ਼ੇ (ਫ਼ਾਈਬਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Oct 25, 2019 06:41 PM
ਲਾਇਵ ਅਟੈਨੁਏਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:27 PM
ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਸੌਖੇ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:15 PM
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:45 AM
ਲਸਿਕਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:13 PM
ਲੂ ਲੱਗਣੀ Chander Mohan Page Oct 25, 2019 05:46 PM
ਲੂਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Oct 25, 2019 06:57 PM
ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:03 PM
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ - ਸਫਾਈ admin Page Nov 04, 2019 01:55 AM
ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:58 PM
ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:50 PM
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:11 PM
ਵੰਸ਼ਅਨੁਗਤ ਰੋਗ: ਪੋਲਿਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:18 PM
ਸਫਾਈ Vikaspedia Punjab Page Nov 04, 2019 01:44 AM
ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:24 PM
ਸਾਫ-ਸਫਾਈ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:42 AM
ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:15 PM
ਸਾਰ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 01:16 AM
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਿਊਡੈਸੋਨਾਈਡ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:25 PM
ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 02:03 AM
ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 02:04 AM
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:04 PM
ਸਿਹਤ admin Page Oct 01, 2018 11:08 AM
ਸਤਨਪਾਨ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:22 AM
ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 02:14 AM
ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੋਲ - ਫਾਇਦੇ, ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ Vikaspedia Punjab Page Oct 26, 2019 01:20 AM
ਸਵਾਈਨ ਫ਼ਲੂ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:52 AM
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ utkarshg@cdac.in Page Nov 04, 2019 01:55 AM
ਸੀਸਾ - ਅਧਾਰਤ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਤਰੇ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:05 PM
ਸੁਝਾਅ, ਤਕਨੀਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਤਾਬੋਲਿਸ੍ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:23 PM
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੱਚਾ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:01 AM
ਸੂਗਰ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:17 PM
ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:05 PM
ਸੈਲਮੁਨੋਲੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:07 PM
ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:10 PM
ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:29 PM
ਸੰਪੂਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Vikaspedia Punjab Page Nov 05, 2019 03:08 PM
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 01:00 AM
ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:50 PM
ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Oct 25, 2019 06:31 PM
ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:52 AM
ਸੱਪ ਦਾ ਕੱਟਣਾ Chander Mohan Page Oct 25, 2019 05:57 PM
ਹਿਮਘਾਤ (ਸਰਦੀ ਲੱਗਣਾ) Chander Mohan Page Oct 25, 2019 06:03 PM
ਹਿਮਦਾਹ/ਤੁਖਾਰ-ਮਾਰ Chander Mohan Page Oct 25, 2019 05:43 PM
ਹੋਰ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:55 AM
ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:17 PM
ਹਲ਼ਕਾਅ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:16 PM
ਹਰ ਨੀਂਦ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ! Vikaspedia Punjab Page Nov 04, 2019 01:36 AM
ਹਰਪੈਨਜਿਨਾ (ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ) ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ-ਅਤੇ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 11:12 AM
ਹੀਮੋਫਿਲਿਸ ਇੰਫਲੂਐਨਜ਼ਾਏ ਟਾਇਪ ਬੀ (ਹਿਬ) ਵੈਕਸੀਨ Singh Tajinder Page Nov 04, 2019 01:47 AM
ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ (ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ) Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:54 PM
ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਵ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸ਼ੂਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਹੈਜਾ utkarshg@cdac.in Page Oct 26, 2019 12:26 AM
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ utkarshg@cdac.in Page Aug 09, 2019 10:43 AM
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਇੰਮਯੂਨ ਗਲੋਬਿਯੂਲਿਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:02 PM
ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ Harvinder Singh Page Nov 05, 2019 11:03 AM
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਗੱਲਾਂ Chander Mohan Page Nov 04, 2019 02:42 AM
ਚਿੱਚੜ ਕੀ ਹਨ ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:20 PM
ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ Harvinder Singh Page Nov 04, 2019 01:43 AM
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ Vikaspedia Punjab Page Aug 09, 2019 10:35 AM
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:12 PM
ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:46 PM
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:11 PM
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:09 PM
ਮੇਨਿੰਨਜੋਕੋਕਲ ਬੀ (ਮੇਨ - ਬੀ) ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:10 PM
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਸੌਂਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:08 PM
ਐਸਬੈਸਟੋਸ: ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:43 PM
ਘਰੇਲੂ ਡੱਬਾਬੰਦੀ - ਬੌਟੂਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:32 PM
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ Singh Tajinder Page Nov 04, 2019 12:08 AM
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ Singh Tajinder Page Nov 13, 2019 04:52 PM
ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:22 PM
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Vikaspedia Punjab Page Nov 14, 2019 01:53 AM
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:05 PM
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਰਮ ਟਬ ਅਤੇ ਤਲਾਬ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਸਖੇ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:52 PM
ਵਿਕਲਪਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:15 PM
ਸੰਪੂਰਣਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:19 PM
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 06:53 PM
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:02 PM
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਇੰਨਫੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:11 PM
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਵੈਕਸੀਨ Vikaspedia Punjab Page Nov 19, 2019 07:02 PM
Back to top