ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ - ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Back to top