ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 12 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18-70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

1

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ

12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

2

ਕਵਰੇਜ ਨਿਯਮ

ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ (ਪੂਰਨ 2 ਲੱਖ / ਆਂਸ਼ਿਕ 1 ਲੱਖ)

3

ਉਮਰ ਸੀਮਾ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ

  1. ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  2. ਆਂਸ਼ਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ

  • ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ।
  • ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤ

ਹਾਲੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 80 C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15H ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਦ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 2% TDS ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ

  1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਇਸ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ 1 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  4. ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਕ੍ਰਮ ਸੰ.

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

1

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ

12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

2

ਕਵਰੇਜ ਨਿਯਮ

ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ (ਪੂਰਨ 2 ਲੱਖ/ਆਂਸ਼ਿਕ 1 ਲੱਖ)

ਮੌਤ ਕਵਰੇਜ (ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ/ਸਧਾਰਨ)

3

ਉਮਰ ਸੀਮਾ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ

4

ਕਵਰੇਜ ਮਿਆਦ

ਜਦ ਤਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖੇ

50 ਸਾਲ ਤਕ

ਸਰੋਤ-

3.13502109705
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ Apr 05, 2020 10:34 PM

ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ‌ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top