ਹੋਮ / ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ / ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ

ਠੀਸ ਸੇਕ੍ਤਿਓਂ ਕੋਵੇਰ੍ਸ ਵਰਿਔਸ ਪੋਲਿਕੀਏਸ , ਓਰ੍ਗਨਿਸਤਿਓਨ੍ਸ ਏੰਡ ਓਥੇਰ ਲੇਗਲ ਅਸ੍ਪੇਕ੍ਟ੍ਸ ਰੇਲਾਟੇਡ ਤੋ ਵੋਮੇਨ ਏੰਡ ਚਿਲ੍ਡ ਦੇਵੇਲੋਪ੍ਮੇੰਟ .

ਬਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣ
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਦਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਮਦਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਸੋਚ
ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Back to top