ਹੋਮ / ਪੋਲ / ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ?

(1) ਹਾਂ 100.00% 1 (100.00%)
(2) ਨਹੀਂ 0.00% 0 (0.00%)
 
1 ਪੋਲ
Back to top