ਹੋਮ / ਪੋਲ / ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ?
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ?

ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ?

ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਿੰਕਸ 25.00% 1 (25.00%)
ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ (ਪੇਅ) 50.00% 2 (50.00%)
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਦੋਨੋ 25.00% 1 (25.00%)
 
4 ਪੋਲ
Back to top