ਹੋਮ / ਖ਼ਬਰਾਂ / ਭਿੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਭਿੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਹਰੀਆਂ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਹਰੀਆਂ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰੀਆਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿੰਡੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਡੀ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਗਾਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

(੧) ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
-  ੫-੬ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂਂ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੪-੫ ਘੰਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਲਓ।
- ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਓ।

(੨) ਫ਼ਾਇਦੇ
(੧) ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ-ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
(੨) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(੩) ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰਸ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
(੪) ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਫਾਈਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮੈਗਾਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(੫) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸ ਹੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ : ਜਗ ਬਾਣੀ

Back to top