ਹੋਮ / ਖ਼ਬਰਾਂ / ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ - ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ

(੧) ਅਦਰਕ
ਚੁਕੰਦਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਾਪਰ ਭਰਭੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਹੇਮੋਚਮਾਟੋਸਿਸ' ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਹੇਮੋਚਮਾਟੋਸਿਸ' ਦੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਆਇਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੨) ਬੀਟੁਰਿਆ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਟੁਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਇੰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵੀਂ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

(੩) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੋ ਬਚੋ। ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਿਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੪) ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਰੈਸ਼ਰ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(੫) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ
ਚੁਕੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਓ।

ਸ੍ਰੋਤ : ਜਗ ਬਾਣੀ

Back to top