ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

(ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ)

(UNICEF)

ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ - ਸਿੱਖਲਾਈ ਮੈਨੂਅਲ

ਬੇਸਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਵਾਰਨ (ਸਿੱਖਲਾਈ ਮੈਨੂਅਲ)

ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ

ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ, ਸੁਗੰਧਤ ਅਤੇ ਡਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਟੇਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ

 
ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 

ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Back to top