ਹੋਮ / ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ / ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਮੈ ਵਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਹਾਂ| ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ| ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੇਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੁਗੀ|

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

੧੨੨ ਸੇਕ੍ਟਰ ੩੪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ੧੬੦੦੧੭
ਮੋਬਾਈਲ –  ੯੫੬੯੦੯੦੯੧੧

Back to top