ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ / ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿਹਤ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
 • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿਹਤ

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ੧੦ ਤੋਂ ੧੬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

 1. ਸਰੀਰ ਦੇ ਯੌਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 2. ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਇਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ :-

 1. ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਨੇਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 2. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਸਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰੋ
 3. ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਬਮ (ਇਕ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਲ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ :

 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਘੜਤਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸੁਘੜਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਵਿਕਾਰ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੌਨ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਘੜਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਗਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ, ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਅਣਇੱਛੁਕ ਜ਼ਖਮ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ, ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ-ਲਾਗੂ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ

ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਜੀਵਨ ਸੁਘੜਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈਇਸ ਸੁਘੜਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

 • ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ

ਯੌਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ

ਯੌਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ के ਬਾਰੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 'ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ.

ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਯੌਨ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੌਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਯੌਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਕੰਡੋਮ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਰੋਤ : RCH II

3.41981132075
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top