ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਤਰੇ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਦਾਹ/ਤੁਖਾਰ-ਮਾਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਦਾਹ/ਤੁਖਾਰ-ਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੂ ਲੱਗਣੀ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਪ ਦਾ ਕੱਟਣਾ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਘਾਤ (ਸਰਦੀ ਲੱਗਣਾ)
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਘਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top