ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਜਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ
ਜਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ, ਦਾਗ, ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣੀ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ,ਲਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਖੂਨ ਦਾਨ
ਇਹ ਭਾਗ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀਆਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੋਰ
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ, ਡੁੱਬਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਡੁੱਬਣਾ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top