ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ|

ਟੈਟਨਸ, ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ
ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਮਿਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਡਨੀ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਵਛਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਵਛਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕਚਰਾ ਅਤੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਸਵਛਰਖਣ ਦਾ ਮਹ'ਤਵਪੂਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਨੀਂਦ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ !
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਲੰਮਾ ਪਾਉ. ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰਟੂਸਿਸ (ਵੂਪਿੰਗ ਕੱਫ)
ਪਰਟੂਸਿਸ (ਵੂਪਿੰਗ ਕੱਫ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ
ਡਿਫਥੇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ (ਡੀ ਟੈਪ ਆਈ ਪੀ ਵੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਹੀਮੋਫਿਲਿਸ ਇੰਫਲੂਐਨਜ਼ਾਏ ਟਾਇਪ ਬੀ (ਹਿਬ) ਵੈਕਸੀਨ
ਹੀਮੋਫਿਲਿਸ ਇੰਫਲੂਐਨਜ਼ਾਏ ਟਾਇਪ ਬੀ (ਹਿਬ) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸਿਲਮੁਨੋਲੋਸਿਸ
ਸਿਲਮੁਨੋਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ।
ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ
ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top