ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ|

ਇੰਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ)
ਇੰਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ
ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਲਾਇਵ ਅਟੈਨੁਏਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ
ਲਾਇਵ ਅਟੈਨੁਏਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ।
ਪੋਲਿਓ ਵੈਕਸੀਨ
ਪੋਲਿਓ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮੀਜ਼ਲਜ਼, ਮੰਮਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ)
ਮੀਜ਼ਲਜ਼, ਮੰਮਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਖਸਰਾ ?
ਖਸਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕੰਨ ਪੇੜੇ
ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਰੂਬੈਲਾ
ਰੂਬੈਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ,ਮੰਮਪਸ ,ਰੁਬੈਲਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਸੈਲਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਵੀ)
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਤਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top