ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ
ਸਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਇਡ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top