ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ

ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ (ਸੈਂਕਡ ਹੈਂਡ) ਧੂੰਆਂ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰੇਟ, ਪਾਇਪ ਜਾਂ ਸਿਗਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛ'ਡੇ ਗਏ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਲਕਲਪਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ
ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top