ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ

ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਕੀ ਹਨ ?
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਹਨ?
ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ?
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top