ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ?
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ?
ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ?
ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ
ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜੇ ਟੈੱਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ?
ਜੇ ਟੈੱਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ?
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top