ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ

ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈੱਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਫਥੇਰੀਆ (ਟੀ ਡੀ) ਵੈਕਸੀਨ
ਪਿਛਲੇ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਾਲੋਂ ਇਮਿਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top