ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਾਲ ਸਿਹਤ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਬਾਲ ਸਿਹਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ.ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਦਮਾ
ਦਮਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤੇਜਿਤ ਕਾਰਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ
ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Back to top