ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਪਲੱਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪਲੱਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ

ਪਲੱਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸਤਰ ਲਵਾਉਣਾ
ਪਲੱਤਰ ਆਰਥੋਪੀਡਕ ਟੈਕਨੌਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ਕੀ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਉੱਤੇ ਕੂਲ਼ੀ ਰੂੰ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸਤਰ ਜਾਂ ਪਲੱਤਸਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਇਬਰਗਲਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top