অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ਕਰੂਪ ਲਈ ਸਟਿਰੋਆਇਡ ਦਵਾਈ

ਡਾਕਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਟਿਰੋਆਇਡ ਦਵਾਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਟਿਰੋਆਇਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਰੋਆਇਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਐਪਿਨੈਫ਼ਰੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਨਕਾਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਪਿਨੈਫ਼ਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟਿਆ ਤੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਪਿਨੈਫ਼ਰੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ੳਹੁ ਛੂਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖੰਘ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਬੀਆਂ (2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿ਼ਰ ਵੀ, ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਡੇ (ਖੁੱਲੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੇ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਖੰਘ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ
 • 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਵਾਸ਼ਪ ਸਾਹ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ (ਸਟਰਾਈਡਰ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟਰਾਈਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੀਲੇ ਜਾ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਲ਼ਾਂ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ (ਬਹੁਤ ਉਨੀਂਦਰਾ) ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ (ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਿਝ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

 • ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

 • ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 2/6/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate