ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ

ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਐਕੋ (ਗੂੰਜ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੋਗਰਾਫ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top