ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Back to top