ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ੩੩੦ ਦਿਨਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ੩੩੦ ਦਿਨਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆ ਆਪਣੀਆ ਲੋਡ਼ਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਤਨ ੪ - ੭ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਸੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਹਿਜ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

- ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।

- ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਜਿਵੇ ਕੀ ਕੋਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਇਹ ਬਹੁ-ਕੇੰਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੋਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਮੁਲੀ ਹਨ।

- ਇਸਦੇ ਕ੍ਰਮਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋਡ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

- ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਸੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੇਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਬਿਲਟ,ਓਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟ (ਬੀ.ਓ.ਓ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ੧੦੦੦ ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਕਨਾਲਿਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ੦.੫ ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ੧੦੦੦ ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ੧੦੦੦ ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ੧.੪੪ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗਿਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ੩੮੭੭ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ੨੧੫ ਮੇਗਾ ਯੁਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਤੇ ਕੇੰਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ੨੫% ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੇਸ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਬੀ.ਓ.ਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ੨੦੦੦ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਡ਼ਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀ.ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪੇੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਝ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਦੇ ਸਮੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰ ਊਰਜਾ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਡ਼ੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ੨੫-੩੦ ਏਕਡ਼ ਦੀ ਲੋਡ਼ੀਦੀ ਜਮੀਨ, ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਮੇਸ. ਅਜੂਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ੧-੫ ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆ 'ਚੋ ਗਲੋਬਲ ਬਿਡਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਚੂੰਗੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ੧੦੦ ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਨੀਤੀ) ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ:

  • ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਸਾਧਨ/ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਦੇ ਉਪਕਰਣ/ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ੪% ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਓਕਟਰਾਈ: ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਸਾਧਨ /ਉਪਕਰਣ/ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵੀਲਿੰਗ: ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ/ਲਾਇਸੈੰਸਧਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੋ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆ ਵਿਚ ਕੈਪਟਿਵ ਵਰਤੋ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ੨% ਇਕਰੂਪ ਵੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਨਿਰਪੇਖ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਬਾਇਓਗੈਸ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਹਿਉਤਪਾਦਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ- ੩.੪੯ ਰੂ./ਇਕਾਈ (ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ੨੦੦੬-੨੦੦੭) ਪੰਜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ @ ੩% ੨੦੧੧-੨੦੧੨ ਤੱਕ।
  • ਬੈਕਿੰਗ: ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ/ਲਾਇਸੈੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਬੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਬਿਜਲੀ ਡਿਉਟੀ ਤੋ ਛੋਟ: ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਉਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ/ਲਾਇਸੈੰਸੀ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆ ਦੋਰਾਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
  • ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ/ਲਾਇਸੈੰਸੀ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਲੋ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰੋਤ : www.peda.gov.in/

3.8453038674
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top