ਹੋਮ / ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Back to top