ਹੋਮ / ਸਿੱਖਿਆ / ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ / ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਕੋ ਈ - ਬਾਕਸ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਕੋ ਈ - ਬਾਕਸ
Back to top