ਹੋਮ / ਸਿੱਖਿਆ / ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ / ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ; ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਅਗਵਾਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ)।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ; ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਿਰਫ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ 'ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ' ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਕ 'ਅਧਿਆਪਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ' ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 'ਸਿਖਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ

ਵਧੇਰੇ ਮੌਲਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਓਵਰਹੈੱਡ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵ੍ਹਾਇਟਬੋਰਡ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ "ਵੈੱਬ ਟੂਰਸ", ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ​ਇਹ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਰੰਪਰਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਨ-ਆਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਚਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਪਯੋਗ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 'ਮਾਹਿਰਤਾ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ' ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ "ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ" ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ​ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.- ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ​ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ 'ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜਾਂ' (ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ, ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ) ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ "ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦੇਸ਼" ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ 'ਸੰਚਾਰ-ਵਿਧੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ "ਰਚਨਾਤਮਕ" ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ​ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ: ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 10% ਇੱਕ ਆਮ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ)।

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਕੁਝ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਵਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੈਅ ਕਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਣਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉੱਨਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੇਤਨ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ, ਘੱਟ ਅੱਡਰਾਪਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ ਸੁਖਿਆਈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਿਆਈ ਲਿਆਉਣਾ।

ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ/ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ- ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, 'ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੇ' ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਉਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ- ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ- ਦੋਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ- ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸਿੰਕ੍ਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਕਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸਫਲ ਲਗਾਤਾਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸੇਵਾ-ਪੂਰਵ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਉਪਕਰਣ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਹਿਤ) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ;
  • ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਮਿਤ, ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸੇਵਾ-ਪੂਰਵ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ; ਅਤੇ
  • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।

ਸਫਲ ਲਗਾਤਾਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪਰ "ਹੈਂਡਸ-ਆਨ" ਹਿਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਕਿ​ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ, ਚਰਚਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਈ ਮੇਲ ਸਮੁਦਾਇਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ)।

ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਾ ਓਨਾ 'ਰਚਨਾਵਾਦੀ' ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਵਸੰਰਚਨਾ (ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।

ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਕਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਕਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

  1. infodev
3.36574074074
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top