ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁ਼ੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਿੰਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਈ-ਅਦਾਲਤ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.), ਈ-ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Back to top