ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪੈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਪੈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

(੧) ਸੀ ਐਸ ਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਨੈੱਟ ਹੈ ਐਨ ਐਸ ਡੀ ਐੱਲ ਏ - ਗੋਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਐਸ ਐੱਲ। ਵੀ ਐੱਲ ਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੨) ਐਨ ਐਸ ਡੀ ਐੱਲ ਏ - ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਹੇਠ ਚੋਣ ਵੇਖਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ -  ਯੂ - ਟੀ - ਆਈ - ਆਈ - ਟੀ - ਐਸ - ਐੱਲ ,  ਐਨ - ਐਸ - ਡੀ - ਐੱਲ

ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

(੧) ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਹੇਠ, 'ਪੈਨ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 

 

 

 

(ੳ) 'ਫਾਰਮ ੪੯A' ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਵ ਪੈਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) 'ਫਾਰਮ ੪੯AA' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਵ ਪੈਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ) 'ਬਦਲਾਅ ਜ ਪੈਨ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ' ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ) 'ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਿੰਟ' ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੨) ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਹੇਠ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣ 'ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

 

 

 

(੩) ੪੯A, ੪੯AA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਾਇਆ AO ਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(੪) ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

(੫) ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ), ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਉਪਭੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ "ਦਰਜ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਹਨ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(੬) ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਲ ਅਧੀਨ 'ਤੇ,' ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਫ਼ਾ ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(੭) 'ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਫ਼ੇ' ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ  'ਸੋਧ' ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ।

(੮) 'ਸੋਧ' ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਬਾ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਪਭੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਬਟਨ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਫ਼ੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਸੰਚਾਰ ਆਈ ਡੀ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(੯)  ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ੧੨ ਅੰਕ 'ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ' ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

 

 

(੧੦) ਚੋਣ ਨੂੰ 'ਭੁਗਤਾਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ' ਕਰ ਕੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

 

 

 

 

(੧੧) ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ, ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(੧੨) ਯੂਜ਼ਰ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ।

(੧੩) ਯੂਜ਼ਰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਐਫੀਕਸ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

 

 

 

 

 

 

- ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਕੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ

 

 

 

 

 

 

(੧) ਉਪਭੋਗੀ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ।

- ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ - ੨੦੦ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਡਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ)

- ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ - ਰੰਗ

-ਫਾਇਲ ਫਾਰਮੈਟ - ਪੀ ਡੀ ਐਫ / ਏ

(੨) ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਟੈਬ ਉਪਲੱਬਧ ਵਰਤ ਸਕੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੩) ਯੂਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ੮੮੧੦੬੦੧੨੭੭੭੯੩੨੨.ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਤੌਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਇਲ (ਅਧਿਕਤਮ ੫) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਇਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

(੪) ਲੋੜ ਫਾਇਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਟਨ ਨੂੰ 'ਅੱਪਲੋਡ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ।

(੫) ਉਪਭੋਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਲ (ਵੱਧ ਪੰਜ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਸੀਦ ਮੁੜ-ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਰਾ 'ਮੁੜ-ਤਿਆਰ ਰਸੀਦ ਰਸੀਦ' ਚੋਣ, ਉਪਭੋਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਰਸੀਦ ਰਸੀਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

 

 

 

 

 

 

 

ਸ੍ਰੋਤ : ਪੈਨ ਕਾਰਡ

3.25106382979
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top