ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਸੀ ਐਸ ਈ - ਵੀ ਐਲ ਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਵਿਧੀ।

ਸੀ ਐਸ ਈ - ਵੀ ਐਲ ਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਵਿਧੀ:

(੧) ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ: ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੇਧ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਇਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਪਅੱਪ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ।

(੨) ੧੪ ਅੰਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰਤੀ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਛਾਪੋ।

(੩) ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਭਰਤੀ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(੪) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲਾ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

(੫) ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ।

(੬) ਪਾਠ ਬਕਸੇ ਉਪਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(੭) ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਲੁਕਾਓ।

(੮) ਇਹ ਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਐਲ ਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(੯) ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ੧੦ ਵਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੧੦) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ ਪਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਫ਼ੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ:

(੧) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈ - ਆਧਾਰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾ/ਛਾਪਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਇਲ ਨੂੰ।

(੨) ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਲਕ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੋ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਛਾਪੋ।

(੩) ਬਟਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਈ-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ।

ਸ੍ਰੋਤ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

3.4385026738
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top