ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਖ਼ਤਰਾ ਸਾਈਬਰ - ਸਪੇਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਖ਼ਤਰਾ ਸਾਈਬਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਸਭ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ - ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

DeitY ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਟੀਮ (ICERT/CERT-In) ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ "ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਸੀ" ਪੋਰਟਲ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਉਪਾਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਖ਼ਤਰਾ ਸਾਈਬਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ

3.34745762712
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top