ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ ਐਸ ਸੀ) / ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ - ਕਾਰਵਾਈ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ - ਕਾਰਵਾਈ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ

1. ਅਪਨਾ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਲਈ ਲਾਗਇਨ।

2. ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।

3. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

4. ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ੬ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

6. ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ।

7. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।

8. ਅੱਪਲੋਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ| ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

9. ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਾਰਮ ੬ -

1. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਚੁਣੋ।

2. ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ੬ - ਏ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ।

5. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

6. ਅੱਪਲੋਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ।

ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਾਰਮ

1. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ੭ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

2. ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ੬ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ।

5. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।

6. ਅੱਪਲੋਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਾਰਮ

1. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ੮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

2. ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ੮ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ।

5. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।

6. ਅੱਪਲੋਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਾਰਮ

1. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਸਿਟੀਓਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ੮ - ਏ ਚੁਣੋ।

2. ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ੮ - ਏ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ।

5. ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।

6. ਅੱਪਲੋਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀਪੀਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਸੀਦ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਰੋਤ : ਆਪਣਾ ਸੀ ਐਸ ਸੀ

3.19270833333
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top