ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ / ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ)
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ)

ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

(ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ) ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ

ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ-ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸਲੀ-ਵਾਰ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ ਉਪਲੱਬਧ ਦੌਰ--ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁਟੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ ਤਿਉਹਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਲਾਭ

(੧) ਤੁਰੰਤ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

(੨) ਉਪਲੱਬਧ ੩੬੫ X ਨੂੰ ੨੪ X ਨੂੰ ੭ (ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ)

(੩) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

(੪) ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ

(੫) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ

(੬) ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ

(੭) ਬਹੁ ਤਬਾਦਲਾ ਇੰਪੁੱਟ ਚੋਣ ਅਜਿਹੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ/ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ/ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ / ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ

(੮) ਬਹੁ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਚੁਣਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐੱਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐੱਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(੧) ਫੰਡ ਸੰਚਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

(੨) ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਫੰਡ ਸੰਚਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

(੧) ਖਾਤਾ ਫੰਡ ਸੰਚਾਰ / ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਾ

(੨) ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਉਲਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਾ

ਫੰਡ ਹੇਠ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(੧) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ, ਤੁਰੰਤ, ੨੪x੭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ)। ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ :-

 

 

(੧) ਆਪਣੇ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਐਮ-ਪਿੰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

(੨) ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

(੩) ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਕੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ ਏ ਟੀ ਐਮ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੋ।

(੪) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਕੇਤ: ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਇੱਕ ੭ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕਾ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਕੋਡ

ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਵਿਅਕਤੀ-ਨੂੰ-ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ ੨ ਪੀ) ਫੰਡ ਤਬਾਦਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕਰਤਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। (ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ!) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਰਤ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਕਦਮ :-

 

 

(੧) ਆਪਣੇ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਮ-ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

(੨) ਕਰਤਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

(੩) ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਕੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ ਏ ਟੀ ਐੱਮ - ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੋ।

(੪) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਕੇਤ: ਆਈ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ੧੧ ਅੰਕ, ਅੱਖਰ ਨੰਬਰ, ਚੈੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕਾ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਐੱਮ - ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

ਇਹ ਫੰਡ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਵਰਤ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ :-

 

 

(੧) ਆਪਣੇ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਮ-ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

(੨) ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ।

(੩) ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਕੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ ਏ ਟੀ ਐਮ - ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੋ।

(੪) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਕੇਤ: ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐੱਮ - ਪਿੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕਾ: ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਕੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਜ ਪਾਸਵਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਟੀ ਦੇ-ਅੱਪ / ਡੀ ਚੋਟੀ-ਅੱਪ

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਹੂਲਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਕਰਿਆਨਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ

ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ

ਓਵਰ-ਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ

ਫੰਡ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(੧) ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਬੈਂਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ, ਤੁਰੰਤ ਹੈ ੨੪X੭,ਉਪਲੱਬਧ ਭਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਪ) ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ :-

 

 

(੧) ਆਪਣੇ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਮ - ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

(੨) ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ।

(੩) ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜ ਬੈਂਕ ਐਪ - ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

(੪) ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਵਾਲਾ।

ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ @ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ'

ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਭੁਗਤਾਨ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਕੰਗ ਜ ਵਪਾਰੀ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਕਦਮ:-

 

 

(੧) ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਮ-ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

(੨) ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਐਪ ਲਈ ਲਾਗਇਨ, ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਪੀ ਪੈਦਾ।

(੩) ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਐਮ ਐਮ ਆਈ ਡੀ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਪੀ ਦਿਓ।

ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਕੇਤ: ਇਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓ ਟੀ ਪੀ) ਇੱਕ ਛੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕਾ: ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਪਿੰਨ ਸ਼ੇਅਰ।

ਸੰਚਾਰ ਕਿਸਮ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:-
(੧) ਬਕਾਇਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ
(੨) ਮਿੰਨੀ ਬਿਆਨ
(੩) ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਵਰਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਰਤ
ਐਮ ਯੂ ਯੂ ਪੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਡ
ਨੰਬਰ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਕੋਡ
ਹਿੰਦੀ *੯੯*੨੨#
ਤਾਮਿਲ *੯੯*੨੩#
ਤੇਲਗੂ *੯੯*੨੪#
ਮਲਿਆਲਮ *੯੯*੨੫#
ਕੰਨੜ *੯੯*੨੬#
ਗੁਜਰਾਤੀ *੯੯*੨੭#
ਮਰਾਠੀ *੯੯*੨੮#
ਬੰਗਲਾ *੯੯*੨੯#
ਪੰਜਾਬੀ *੯੯*੩੦#
੧੦ ਓਰੀਆਂ *੯੯*੩੨#

ਸ੍ਰੋਤ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ)

3.15151515152
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top