ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਰਡਸ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਊਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਡੈਬਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦੁਕਾਨਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੱਕ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਲਾਭ ਹਨ:

(੧) ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

(੨) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

(੩) ਸੁਵਿਧਾ: ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਪ-ਯੋਗ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਵਰਤ ਜ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੪) ਸੁਰੱਖਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਜ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

(੫) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ: ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ), ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ; ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ)।

(੬) ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਦ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ: ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏ ਟੀ ਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(੭) ਬੀਮਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਡ (ਰੁਪਏ ਕਲਾਸਿਕ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ੨ ਯੋਗ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੱਖ (ਰੁਪਏ ਪਲੈਟੀਨਮ) ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਜ ਰੁਪਏ ੧ ਲੱਖ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ੨੦੧੬ - ੨੦੧੭ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ੦੧, ੨੦੧੬ ਤੱਕ ੩੧ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ?

ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਮੈ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

ਬੈਂਕਸ, ਮੇਲ ਜਾ ਪਿੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਜੋ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੀਨ ਪਿੰਨ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ?

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਰਮਨ ਵੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਨ:

(੧) ਐਮ ਦੀ ਆਰ (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੀ ਓ ਐਸ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ੩੧ ਤਕ, ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੬ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

(੨) ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੀ ਓ ਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਨੇ ੧੬.੫% ੩੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੭ ਤਕ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ।

ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਨਿਯਮ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਕਾਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੬ ਤੱਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਕ ਅੱਪ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ੩੧, ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਐਮ ਦੀ ਆਰ ਮੁਆਫ ਹੈ, ਗਾਹਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਵਪਾਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਹਨ:

(੧) ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਕਦ ਪਰਬੰਧਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ।

(੨) ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦੇ ਡਿਪੋਸਿਟੀਓਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(੩) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(੪) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(੫) ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(੬) ਵਧੀ ਵਿਕਰੀ: ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ।

(੭) ਬੈਟਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ: ਗਾਹਕ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਚੈਕਆਉਟ ਵਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਛਮਾਹੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (E) ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋ

4.12883435583
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top