ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.)ਵੋਟਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Back to top