ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੋਰਟਲ
ਇਹ ਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜੇਕਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ
ਈ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Back to top