ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ

ਇਹ ਭਾਗ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਯੋਗੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀ ਆਦਾਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਮੌਸਮ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Back to top