ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਦਾਲਾਂ

ਦਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਮੂੰਗੀ
ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ੮੧੮ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (੩੨੭ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਰਿਹਾ।
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ
ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਢੋਰਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਢੋਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂਹ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ
ਰਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਅਰਹਰ
ਅਰਹਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top