ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕਮਾਦ

ਕਮਾਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਕਮਾਦ (ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ)
ਬੀਜੜ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
ਮੂਢੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ।
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ
ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ
ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ
ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top